کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Economy - No. of Websites: 1
Free Domain Registration: No
Web Space: 5000MB
Email Accounts: 25
MySQL Databases: 5
Free App Store: No
cPanel Control Panel: Yes
Free Periodic Backups: Yes
Search Engine Optimization: Yes
99.9% Uptime Guarantee: Yes
Bandwidth: 20GB
Free Setup: Yes
Instant Setup: Yes
One Click App Installer: No
Marketing Offers & Credits: No
24/7/365 Support: Yes

Deluxe - No. of Websites: 25
Free Domain Registration: No
Web Space: 15000MB
Email Accounts: Unlimited
MySQL Databases: Unlimited
Free App Store: Yes
cPanel Control Panel: Yes
Free Periodic Backups: Yes
Search Engine Optimization: Yes
99.9% Uptime Guarantee: Yes
Bandwidth: 50GB
Free Setup: Yes
Instant Setup: Yes
One Click App Installer: Yes
Marketing Offers & Credits: Yes
24/7/365 Support: Yes

Ultimate - No. of Websites: Unlimited
Free Domain Registration: Yes
Web Space: 50000MB
Email Accounts: Unlimited
MySQL Databases: Unlimited
Free App Store: Yes
cPanel Control Panel: Yes
Free Periodic Backups: Yes
Search Engine Optimization: Yes
99.9% Uptime Guarantee: Yes
Bandwidth: 100GB
Free Setup: Yes
Instant Setup: Yes
One Click App Installer: Yes
Marketing Offers & Credits: Yes
24/7/365 Support: Yes

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.